มีแล้วกว่า
50,000
รายชื่อ

แก้รายมาตราไปกี่ครั้ง ... ปัญหาก็ไม่จบ
ยื่นร่างแก้ไขไปกี่ร่าง ... ส.ว. ก็ปัดตก

ถึงเวลาใช้ทางลัดใหม่ ส่งข้อเสนอตรงไปที่นายกฯ
ให้จัดประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง เพื่อถามประชาชนว่า

เห็นด้วยหรือไม่ ให้ประชาชนเลือก ส.ส.ร.
มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ยุติการสืบทอดอำนาจ

เปิดหนทางสู่รัฐธรรมนูญใหม่

การลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ เกี่ยวกับความเห็นประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
(นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

โดยประชาชนไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อ สามารถเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้

ตัวอย่างเอกสารที่จะส่งไปยังรัฐสภาหลังผ่านการตรวจสอบแล้ว

เอกสารหมายเลข ๖

หลักฐานการลงลายมือชื่อของเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ
เกี่ยวกับความเห็นประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
(นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)


วันที่
 
เดือน
 
พ.ศ.
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (เสนอโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับคณะ) และยินยอมให้ผู้เชิญชวนในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเข้าชื่อเสนอการออกเสียงประชามติดังกล่าวต่อไป

หมายเหตุ
  1. ให้ส่งหลักฐานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไปยังสถานที่ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้

เมื่อกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ครบแล้ว จึงจะสามารถกดปุ่ม ส่งข้อมูล ได้ โดยสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้จากตัวเลขมุมซ้ายล่าง

ระบุสถานที่กรอกข้อมูล เช่น ชื่อจังหวัด

ชื่อ และนามสกุล ต้องกรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค

ผู้มีสิทธิเข้าชื่อต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

ระบุในกรณีที่ต้องการรับเอกสารยืนยันการลงชื่อ